คุณพ่อเบเนดิกต์ มนัส ศุภลักษณ์

ชื่อ – สกุลคุณพ่อเบเนดิกต์ มนัส ศุภลักษณ์
วัน/เดือน/ปี เกิด7 ธันวาคม 1949
วัน/เดือน/ปี บวช10 ธันวาคม 1975
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคาทอลิก กำเเพงเพชร
ที่อยู่194/2  ม.3  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
เบอร์โทรศัพท์081-887-3563

เรื่องล่าสุด