พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

2 นาที

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์   วิสิฐนนทชัย 

Bishop Joseph Pibul  Visitnondachai

ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน

ชีวประวัติ

 • วัน เดือน ปี เกิด  1 มิถุนายน ค.ศ. 1946
 • เชื้อชาติ  จีน
 • สัญชาติ  ไทย
 • ภูมิลำเนา  ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
 • มีพี่น้องทั้งหมด  9 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 2 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
 • ชื่อบิดา  อันเดร ซ่วน วิสิฐนนทชัย (แซ่ตั้ง) นับถือศาสนาคาทอลิก
 • ชื่อมารดา อันนา ชุนบ๊วย วิสิฐนนทชัย (แซ่โง้ว) 
 • วัน เดือน ปี เกิด 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1913 
 • นับถือศาสนาคาทอลิกศีลล้างบาป  ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
 • ศีลกำลัง ณ วัด พระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

การศึกษา

 • ปี ค.ศ. 1952-1957    เรียนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
 • ปี ค.ศ. 1957-1960    เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3
 • ปี ค.ศ. 1961-1963    เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
 • ปี ค.ศ. 1963-1968    เป็นครูเณร
 • ปี ค.ศ. 1968-1974    เรียนที่บ้านเณรใหญ่ ปีนัง (General College) จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา และเทวศาสตร์

การบวช

 • สมัครเข้าบ้านเณร  ปี ค.ศ. 1957 
 • ผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คุณพ่อกิมฮั้ง แซ่เล้า  ในนามของวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
 • ได้รับศีลบวชขั้นศีลโกน ที่วัดน้อยประจำบ้านเณร
 • ได้รับศีลบวชขั้นผู้เฝ้าประตู และผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1971ที่ วัดบนเกาะปีนัง (College General) สังฆมณฑลปีนัง  โดย พระสังฆราชเกรโกรรี ยอง ประมุขสังฆมณฑลปีนัง
 • ได้รับศีลบวชขั้นผู้ขับไล่ปีศาจ และผู้ถือเทียน ที่ ประเทศมาเลเซีย
 • ได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ และขั้นอนุสงฆ์ (บวชสังฆานุกร) วันที่ 11 กุมภาพันธ์  1973 ที่ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสนโดย  ฯพณฯ พระอัครสังฆราช ยวง  นิตโย

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 

วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1974 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

การปฏิบัติงาน

 • 1 ธ.ค. 1973 – 1 พ.ค. 1979      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ 
 • 1 พ.ค. 1979 – 8 เม.ย. 1983     เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
 • 29 ม.ค. 1982                        ผู้แทนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในคณะอนุกรรมการโครงการย่อยเกี่ยวกับเกษตรกรรมฯ
 • 1 ก.พ. 1982                          ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
 • 8 เม.ย. 1983 – 15 พ.ค. 1992   อธิการสามเณราลัย นักบุญยอแซฟ สามพราน และที่ปรึกษาพระสังฆราช
 • 5 พ.ค. 1987                          เป็นที่ปรึกษาพระสังฆราช
 • 5 พ.ค. 1987                          สมาชิกสภาสงฆ์
 • 5 พ.ค. 1987 – 15 พ.ค. 1992    ผู้อำนวยการฝ่ายการสงเคราะห์และพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • 15 พ.ค. 1992 -1996               ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปฏิบัติงานเต็มเวลา
 • พักที่วัดเซนต์หลุยส์
 • 1994-1996                            เลขาธิการสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อการพัฒนา
 • 1997 – 2009                          ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • 28 ก.ย. 1998 – 2009               ผู้อำนวยการสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์ COERR)
 • 5 พ.ค. 1996 – 28 ก.ย. 1998     จิตตาธิการอารามพระหฤทัยคลองเตยคอนแวนต์ คลองเตย 
 • 28 ก.ย. 1998 – 6 พ.ค. 2001     ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์ COERR)
 • 6 พ.ค. 2001 – 10 พ.ค. 2004     จิตตาธิการอารามพระหฤทัย ฯ คลองเตย และผู้ช่วยเลขาธิการ ในสภาพระสังฆราชฯ
 • 1 เมษายน 2004 – 2009            ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชฯ และพักประจำที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
 • 1 มกราคม 2005 – 2009            ผู้อำนวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM)

ด้านงานอภิบาล

คุณพ่อพิบูลย์ ซื่อสัตย์ต่องานในด้านศาสนบริการของพระศาสนจักรมิได้ขาด เวลาที่มีพิธีกรรมในวัดที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ คุณพ่อจะละจากงานสำนักงานไปทำหน้าที่ของคุณพ่อทันทีและไม่ขาดตกบกพร่องเลย  

คุณพ่อพิบูลย์ ให้ความสำคัญกับงานด้านสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา “คน” เน้นที่การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในระดับชุมชน คุณพ่อได้ร่วมกับผู้ทำงานด้านสังคมของสังฆมณฑลต่างๆ พัฒนาโครงการและแผนงานมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  

คุณพ่อพิบูลย์ปฏิบัติคำสอน “รักและรับใช้” จากพระวรสารอย่างดี และยังได้ยึดถือเอาพระสมณสาร “พระเจ้าคือความรัก” หรือ Deus Caritas Est ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นแนวทางหลักในการทำงานอย่างเหนียวแน่น นอกจากนั้น ท่านยังศึกษาแนวทางคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ตลอดจนพระสมณสารอีกหลายฉบับของพระสันตะปาปาหลายๆ พระองค์ อาทิ พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 และ พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นต้น

ความหมายตราประจำตำแหน่ง

“ DEUS CARITAS EST ” พระเจ้าเป็นองค์ความรัก ความรัก คือสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่างการให้และการรับซึ่งกันและกัน เริ่มต้นจากพระบิดาทรงรักพระบุตรร่วมกับพระจิต ความรักของพระเป็นเจ้าได้ขยายออกและตกทอดมาถึงเราโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า เป็นความรักที่สร้างสรรค์ เสียสละ อดทนนาน และเป็นอมตะนิรันดร์

“ไฟ” แทนพระจิตเจ้า พระองค์ทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักร ช่วยส่องสว่างให้เข้าใจพระวาจา  และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักและรับใช้พระคริสตเจ้า  ในการนำประชากรชาวไทยสู่ความศักดิ์สิทธิ์ สมเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า พระองค์จะบันดาลให้พันธกิจความรักของพระเจ้าดำเนินต่อไป  อาศัยประชาชนที่เชื่อและศรัทธาในอุดมการณ์ของพระคริสตเจ้า

“พระหฤทัย” อธิบายความรักในแบบของพระคริสตเจ้า  เป็นความรักที่เสียสละ Sacrificial Love ยอมพลีเป็นบูชา ยอมรับมงกุฎหนาม มงกุฎแห่งการดูถูกเหยียดหยาม  ยอมรับไม้กางเขนสัญญาลักษณ์ของความทุกข์ที่เกิดจากบาปของประชาชน พระองค์ทรงยอมรับให้ตกกับพระองค์เอง ยอมรับบาดแผลที่ถูกประชาชนทิ่มแทง แต่บาดแผลเดียวกันนี้กลับกลายเป็นท่อธารน้ำและเลือดที่หลั่งออกมาเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนให้มีชีวิตนิรันดร์ (ดังนั้น  ในทุกมิสซาพระสงฆ์จะกล่าวคำของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำอีก “กายของเรามอบแด่ท่าน… โลหิตของเราหลั่งออกเพื่อยกบาปของท่าน…”)

“ดวงดาว” แทนรูปแม่พระ  บุคคลตัวอย่างผู้ให้กำเหนิดพระคริสตเจ้า  และดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระองค์  มีความสนิทสนมเป็นกายเดียวใจเดียวกัน บรรดาอัครธรรมทูตได้รับพระนางเป็นมารดาของพวเขา  ตามคำสั่งของพระคริสตเจ้าก่อนสิ้นพระชนม์  สำหรับประเทศไทย มิสชันนารีฝรั่งเศษได้ประกาศแจ้งคริสตชนไทย  ในบทภาวนาประจำวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี “บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ  ในโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย”  …คริสตชนไทยทุกคนจึงศรัทธาในแม่พระตั้งแต่โบราณกาลมา

“ดอกไม้” แทนรูปนักบุญยอแซฟ ผู้พิทักษ์พระเยซูเจ้าช่วงเจริญวัย  ท่านดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์  สุภาพ ถ่อมตน และยึดถือน้ำพระทัยของพระเจ้า  เป็นอุดมการณ์ เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวแบบยั่งยืน  สงบ สันติ  แต่มีพลังกอบกู้มวลชน

Related Post

เรื่องล่าสุด